WOOM limitky a VÝHODNÉ štartovacie balíčky - SKLADOM

Reklamační řád – Cyklospeciality s.r.o.

Reklamační řád Cyklospeciality.cz vychází z Občanského zákoníku a Zákonu o ochraně spotřebitele a vztahuje se pouze na prodávané zboží, jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě. Přečtěte si prosím podrobné závazné informace:

 

Souhlas s reklamačním řádem

Souhlas s reklamačním řádem stvrzuje zákazník převzetím faktury (daňový doklad slouží zároveň jako záruční list), podpisem kupní smlouvy nebo převzetím zboží od přepravce a stvrzením tohoto svým podpisem. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato v provozovně prodávajícího, případně převzato od dopravce či vyzvednuto na poště.

 

Povinnost kontroly

Zákazník je povinen zkontrolovat výrobek při převzetí, není-li nikterak viditelně poškozen nebo poničen, a také, že splňuje parametry, které jsou deklarovány, kterým rozumí a souhlasí s nimi. Při zaslání produktu přepravní službou, pokud je zásilka poničena, nepřevezme zákazník zásilku a neprodleně kontaktuje prodávajícího.

Pokud zákazník zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím nebo neobdržel se zásilkou fakturu – daňový doklad, je povinen ihned informovat prodávajícího. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.

Do záruční opravy bude přijato pouze zboží kompletní, s průvodní dokumentací a v obalu, nejlépe originálním, pokud s ním bylo zboží prodáno. Reklamace zboží může být uplatněna pouze na adrese provozovny:

Cyklospeciality
Svatopetrská 35/7
617 00 Brno

 

Do záruční opravy nebude přijato zejména zboží:

  • poškozené živly jako je voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj a podobně;
  • s prošlou záruční lhůtou v den předložení (doručení) zboží k reklamaci;
  • mechanicky poškozené nad rámec běžného opotřebení;
  • nesoucí znaky používání i po vyskytnutí se vady;
  • bez doložení původu nákupu;
  • poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo běžnými zásadami používání daného zboží;
  • poškozené neodborným servisním zásahem;
  • servisované v neautorizovaném servisu.

 

Lhůta pro uplatnění reklamace

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned po obdržení reklamovaného zboží, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady (viz § 19 zákona o ochraně spotřebitele). Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

 

Záruční doba

Záruční doba začíná běžet od převzetí věci zákazníkem. Záruční doba je 24 měsíců, není-li sjednáno jinak.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá.

Prodávající je povinen vydat zákazníkovi potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

 

Odstranění vad

Je-li vada výrobku shledána jako odstranitelná, má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna.

Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci.

Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má zákazník právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit.

Jestliže neodstranitelná vada nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li zákazník její výměnu, má právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

U výprodeje a vzorkového prodeje, kdy není možné zajistit výměnu zboží za jiný kus, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci.

 

Opětovné vyskytnutí vad

Zákazník má právo na výměnu věci, přiměřenou slevu z ceny věci nebo odstoupení od kupní smlouvy také, jestliže nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde jen tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. O uvedený případ nejde, projeví-li se na věci po předchozí opravě jiná než dosud reklamovaná vada.

Větším počtem vad věc trpí tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně alespoň tři odstranitelné vady.

 

Součinnost zákazníka

Zákazník je povinen poskytnout prodávajícímu neprodleně veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku). Zákazník je zejména povinen předat výrobek při uplatnění reklamace čistý v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství umožňujících takové ověření a odstranění vady.

 

Vyzvednutí zboží ze záruční opravy

Zákazník je povinen vyzvednout si zboží ze záruční opravy nejpozději do 14 dní od vyrozumění o vyřízení reklamace. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 250,- Kč za každý započatý den.

Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.


Užitečné odkazy: