REKLAMAČNÝ PORIADOK

 1. Reklamačný poriadok upravuje zpôsob a podmienky reklamácie chýb tovaru a uplatnenie nároku zo záruky za akosť spotrebiteľom, v súlade s ustanoveniami občianskeho zákoníka č. 634/1992Sb., zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
 2. U všetkého tovaru predávaného Predávajúcim Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, zodpovedá Predávajúci Kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady a že sa vady u spotrebného tovaru nevyskytnú po dobu dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru Kupujúcim.
 3. V prípade, že sa v priebehu záručnej doby (v prípade poskytnutia záruky za akosť), alebo v priebehu doby podľa predchádzajúceho odstavca vyskytne vada tovaru, pre ktorú nemôže byť zakúpený výrobok používaný v plnom rozsahu, a túto vadu je možné odstrániť, má Kupujúci právo ne jeho bezplatnú opravu. Pri odstrániteľnej vade na doposiaľ nepoužitom výrobku má Kupujúci právo miesto odstránenia vady požadovať výmenu vadného výrobku za bezchybný. Pri odstrániteľnej vade má Kupujúci ďalej právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá brání tomu, aby tovar mohol byť poriadne používaný ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru, na primeranú zľavvu z kúpnej ceny, alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Práva z chybného plnenia Kupujúcemu nenáležia, pokiaľ Kupujúci o chybe pred prevzatím tovaru vedel, alebo pokiaľ chybu sám spôsobil. Kupujúci nemá právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, ani požadovať dodanie novej veci, pokiaľ nemôže vec vrátiť v tom stave v akom ju obdržal, okrem prípadov stanovených zákonom. Keď Kupujúci neodstúpi od kúpnej zmluvy, alebo neupletní právo na dodanie novej veci bez chýb, na výmenu jej súčastí, alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu Predávajúci nemôže dodať novú vec bez chýb, vymeniť jej súčasti, alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že Predávajúci neuskutocní nápravu v primeranej dobe, alebo by uskutočnenie nápravy Kupujúcemu spôsobilo značné potiaže.
 4. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u Predávajúceho (alebo osoby určenej k oprave) bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Doručené reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, nejneskôr do tridsiatich (30) dňov od dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodne inak. 
 5. Dňom uplatnenia reklamácie sa rozumie deň, kedy bol tovar doručený na Kontaktnú adresu Predávajúceho.
 6. Záruka a nároky zo zodpovednosti za chyby sa nevzťahujú na tovar, pri ktorom bola reklamácia uplatnená po uplynutí stanovenej záručnej doby a ďalej na opotrebovaný tovar jeho používaním. Záruka a nárok zo zodpovednosti za chyby sa nevzťahujú na chyby zpôsobené nesprávným používaním, nedodržaním návodu, nevhodnou údržbou, alebo nesprávným skladovaním. Pri použitom tovare Predávajúci nezodpovedá za chyby zodpovedajúce miere doterajšieho používania, alebo opotrebenia; u vecí predávaných za nižšie ceny Predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola nižšia cena zjednaná; miesto práva na výmenu má Kupujúci v prípade podľa tejto vety právo na primeranú zľavu. Mierné odchýlky týkajúce sa kvality, veľkosti, dizajnu a farby tovaru sú pri ručne a remeselne zhotovovaných produktoch prípustné a nepovažujú sa za reklamovateľnú chybu.
 7. Predávajúci nezodpovedá za ujmu na zdraví osôb, prípadne ujmu na majetku a tovaru, ktoré budú zapríčinené neodborným používaním, či zneužitím tovaru, prípadne nedbalosťou.
 8. Reklamáciu je možné uplatniť nasledujúcim spôsobom: 
 • Informovaním Predávajúceho telefonicky, e-mailom, alebo písomne.
 • Pokiaľ to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže Kupujúci pre oznámenia reklamácie využiť reklamačný protokol, ktorý mu bude zaslaný na adresu elektronickej pošty, alebo je k dispozícii k stiahnutiu na webovom rozhraní obchodu.
 • Duručením reklamovaného tovaru (inak ako na dobierku, ktorú Predávajúci nepreberá) na Kontaktnú adresu Predávajúceho (alebo osoby určenej k oprave). Pri posielaní je Kupujúci povinní tovar zabaliť do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, alebo zničeniu. K tovaru je nutné priložiť doklad o zakúpení tovaru, alebo faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpu tovaru, spolu s popisom vady a návrhom na spôsob riešenia reklamácie.

Tento reklamačný poriadok je platný a účinný od 15.2.2017

 

 

 

 

Pre odber týchto informácií (cca 1x do mesiaca) vyplňte prosím nižšie Váš e-mail. Ako poďakovanie za Váš záujem Vám pošleme

Zľavový kupón - 3 %

na Váš jednorázový nákup v e-shopu!

 • Zadaním e-mailu potvrdzujem zaradenie do zasielanie noviniek.