VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

C.R.I. Market s.r.o. (CYKLOSPECIALITY)
DIČ 2022649695
so sídlom Tomášikova 13, 821 01 Bratislava, (ďalej len "Predávajúci") pre predaj prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.cyklospeciality.sk
 
Kontaktné údaje Predávajúceho:
 
Kontaktná adresa: Ing. Pavol Kavecký
Odborárske Námestie 1
811 07 Bratislava
 
Kontaktný e-mail: bratislava@cyklospeciality.sk (ďalej len "kontaktný email")
Kontaktný telefón: (+421) 948 975 175  (ďalej len "kontaktný telefón")

 
1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 
1.1. Tieto obchodné podmienky v zmysle ustanovenia § 1751 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, ďalej len "Občiansky zákonník") platia pre nákup v internetovom obchode "Cyklospeciality.sk" prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na internetovej adrese www.cyklospeciality.sk (ďalej tiež len "webové rozhrania ") prevádzkovanom Predávajúcim.
 
1.2. Obchodné podmienky vymedzujú a podrobnejšie špecifikujú základné práva a
povinnosti Predávajúceho, Kupujúceho a Užívateľa. Kupujúci zaslaním
objednávky a ďalej tiež potvrdením vo webovom rozhraní súčasne potvrdzuje,
že akceptuje tieto obchodné podmienky a že sa s nimi plne zoznámil. Kúpna
zmluva, ktorá zahŕňa obchodné podmienky vrátane objednávky a jej
akceptácie, bude kupujúcemu zaslaná e-mailom, alebo vytlačená a zaslaná poštou
bezprostredne po uzavretí kúpnej zmluvy, alebo bude priložená k tovaru
najneskôr pri dodaní tovaru kupujúcemu.
 
1.3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy (za
"Kúpnu zmluvu" sa tu označuje akákoľvek zmluva, uzavretá podľa týchto
obchodných podmienok). Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú
vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku,
ibaže sa Kupujúci a Predávajúci výslovne dohodnú na inom jazyku.
 
1.4. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Práva a
povinnosti strán sa riadi vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorej
účinnosti príslušné práva a povinnosti vznikli.
 
1.5. Všetky zmluvné vzťahy sa riadia obchodnými podmienkami a vzťahy nimi
neupravené občianskym zákonníkom, a ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ,
zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 
1.6. V prípadoch, keď osoba, ktorá má v úmysle kúpiť tovar od predávajúceho, koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, alebo je právnickou osobou, neuplatní sa na ňu ochrana spotrebiteľa podľa týchto obchodných podmienok, najmä sa neuplatnia príslušné ustanovenia čl. 5 - Odstúpenie od kúpnej zmluvy.

2. VYMEDZENIE POJMOV

2.1. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá má v úmysle kúpiť prostredníctvom webového rozhrania tovar. Vzhľadom k účinnej právnej úprave tieto obchodné podmienky rozlišujú medzi Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom a Kupujúcim, ktorý spotrebiteľom je.
 
2.2. Spotrebiteľom sa rozumie každá osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s Predávajúcim alebo s ním inak koná.
 
2.3. Užívateľom sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá navštívi webové rozhranie obchodu. Kupujúci je tiež považovaný za Užívateľa.
 
2.4. Tovarom predávaným prostredníctvom webového rozhrania sa rozumie:
elektrobicykle, skladacie bicykle, mestské bicykle, single speed, fest tandemy, detské
bicykle, detská odrážadlá, detské sedačky, vozíky za bicykel, prilby, kolobežky,
kargo kolesá, cyklodoplnky a ďalší obdobný tovar bližšie špecifikované na webovom rozhraní.
 
3. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY 
 
3.1. V prípade, že to webové rozhranie umožňuje, Kupujúci vykonáva objednávanie tovaru niektorým z nasledujúcich spôsobov:
• bez registrácie vo webovom rozhraní, tj. Priamo prostredníctvom webového rozhrania (vyplnením formulára alebo inak),
• prostredníctvom e-mailovej komunikácie s Predávajúcim zaslaním objednávky na Kontaktný email Predávajúceho, alebo
• prostredníctvom telefonickej alebo SMS objednávky na Kontaktnom telefóne Predávajúceho.
 
3.2. Objednávka bez registrácie (objednávka urobené inak ako z užívateľského účtu) musí obsahovať názov objednaného tovaru (prípadne číselné označenie tovaru), počet kusov tovaru, veľkosť tovaru, farebnú variantu tovaru a osobné údaje Kupujúceho (meno a priezvisko, adresu pre doručovanie, telefónne číslo, e-mailovú adresu).
 
3.3. Ak to webové rozhranie umožňuje, môže Kupujúci na základe ním vykonanej registrácia vo webovom rozhraní pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže Kupujúci vykonávať objednanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné využitie používateľského účtu tretími osobami.
 
3.4. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, kedy Kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako jeden (1) rok nevyužíva, či v prípade, keď Kupujúci poruší svoje povinnosti z príslušnej kúpnej zmluvy (vrátane týchto obchodných podmienok).
 
3.5. Webové rozhranie obsahuje špecifikáciu predávaného tovaru a informácie o ňom a to vrátane uvedenia ceny tovaru. Cena tovaru je uvedená vrátane akýchkoľvek daní, vrátane ciel a ďalších prípadných poplatkov. Uvedená cena nezahŕňa ceny a náklady za balenie, dopravu alebo dodanie tovaru Kupujúcemu. Informácie o nákladoch spojených s balením a dopravou alebo dodaním tovaru obsahuje webové rozhranie a Kupujúci má možnosť sa s nimi oboznámiť pred podaním záväznej objednávky. Tieto ceny platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
 
3.6. Cena prezentovaného tovaru a ceny za balenie, dopravu a dodanie zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim Kupujúcemu sa nedajú vzájomne kombinovať, ibaže predávajúci uvedie výslovne inak.

3.7. Možnosť Predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu s Kupujúcim za individuálne dohodnutých podmienok je zachovaná.
 
3.8. Prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní je informatívneho
charakteru a nejedná sa o ponuku zo strany Predávajúceho (resp. o jeho
návrh na uzavretie zmluvy v zmysle ustanovenia § 1732 ods. 2 Občianskeho
zákonníka). Predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom takto
prezentovaného tovaru. Ponuka označená ako "AKCIA" platí do vypredania
zásob, alebo do doby skončenia takejto ponuky uvedenej na webovom rozhraní,
alebo do odvolania ponuky, alebo do ďalšej tejto aktualizácie ponuky.

3.9. Pre objednanie tovaru vyplní Kupujúci objednávkový formulár (alebo uvedie
príslušné informácie pri telefonickej, alebo emailovej komunikácii) vo webovom
rozhraní, ktorý obsahuje informácie o tovare, tj. najmä počet kusov, veľkosť a
farebné varianty tovaru, spôsobu platby, spôsobu a ceny dopravy a
identifikačné údaje Kupujúceho.
 
3.10. Pred zaslaním objednávky Predávajúcemu je Kupujúcemu umožnené
skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky Kupujúci vložil, a to aj s
Vzhľadom na možnosť Kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pred a pri
zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle Kupujúci Predávajúcemu
kliknutím na tlačidlo "Potvrdiť". Údaje uvedené v objednávke sú
Predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní
objednávky toto obdržanie Kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na
adresu elektronickej pošty Kupujúceho uvedenú v objednávke, alebo v jeho
užívateľskom účte (v prípade rozporov má prednosť adresa v objednávke; ďalej
len "elektronická adresa Kupujúceho"), pričom platí, že pokiaľ nie je
uvedené v potvrdené inak, toto potvrdenie nie je samo o sebe prijatím
(akceptáciou) objednávky v zmysle týchto obchodných podmienok, teda nie je
uzatvorením kúpnej zmluvy.

3.11. Predávajúci je vždy oprávnený požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie
objednávky, alebo overenie totožnosti Kupujúceho (napríklad písomne, faxom či
telefonicky). Ak nie je objednávka, alebo totožnosť Kupujúcim na výzvu
Predávajúceho potvrdená, dodatočne potvrdená, považuje sa objednávka za
neplatnú a kúpna zmluva nevznikne. V prípade zistenia akéhokoľvek
nedostatku, najmä neúplnosti, alebo nesúladu údajov o osobách
oprávnených objednávať tovar, je predávajúci oprávnený k objednávke
neprihliadať. Objednávku, ktorá nespĺňa podstatné náležitosti, je predávajúci
oprávnený odmietnuť (resp. k nej neprihliadať), alebo vrátiť na doplnenie a
poskytnúť na to primeranú lehotu. Jej márne uplynutie má za následok, že
sa na objednávku hľadí, ako by nebola nikdy doručená.
 
3.12. Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká (tj. Kúpna zmluva je
uzavretá) doručením prijatia objednávky (akceptáciou, ďalej len "prijatie
objednávky"), ktorá je Predávajúcim zaslaná Kupujúcemu elektronickou poštou, a
to na elektronickú adresu Kupujúceho, a ak by k tomuto nedošlo, tak 
úhradou celej kúpnej ceny, alebo prevzatím objednaného tovaru Kupujúcim, podľa
toho, čo nastane skôr. Prijatia objednávky (akceptácie) môže byť súčasťou
potvrdenie o prijatí objednávky (ak je to v potvrdení výslovne uvedené),
alebo môže po tomto potvrdení nasledovať samostatne.
 
3.13. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu,
a to najmä s osobami, ktoré predtým porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

3.14. Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní
kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití prostriedkov komunikácie
na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (predovšetkým náklady na
internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Kupujúci sám.
 
3.15. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar uvedený v
objednávke a Kupujúci sa zaväzuje tento tovar od Predávajúceho či nim
zvoleného prepravcu prevziať a zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu tovaru
uvedenú v objednávke.
 
3.16. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri
uvedení ceny tovaru vo webovom rozhraní, alebo v priebehu objednávania, nie je
Predávajúci povinný dodať Kupujúcemu tovar za túto zjavne chybnú
cenu ani v prípade, že Kupujúcemu bolo zaslané prijatie objednávky podľa
týchto obchodných podmienok.

3.17. Predávajúci upozorní Kupujúceho, ak cena uvedená u tovaru vo webovom
rozhrani, alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálna. Ak Kupujúci
nesúhlasí so zmenou ceny, Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od
kúpnej zmluvy.

3.18. Kupujúci môže zrušiť objednávky doteraz nepotvrdené Predávajúcim telefonicky,
alebo emailovou správou na kontaktnom telefónnom čísle, resp. emailovej
adrese Predávajúceho. Všetky objednávky prijaté Predávajúcim sú
záväzné. Aj záväznú objednávku je možné po predchádzajúcej dohode s Predávajúcim
zrušiť. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a
bude expedovaná, môže byť po Kupujúcim požadovaná náhrada nákladov
spojená s expedíciou a vrátením tovaru spôsobených zrušením objednávky.
 

4. PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY

4.1. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu tiež
náklady spojené s balením a dodaním tovaru, ktorých výška je uvedená vo
webovom rozhraní obchodu a bude uvedená v objednávke a v jej prijatí.
Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj tieto náklady
spojené s dodaním tovaru.
 
4.2. Kupujúci má možnosť zaplatiť kúpnu cenu za tovar Predávajúcemu mimo
ďalších spôsobov uvedených vo webovom rozhraní obchodu aj niektorým z nižšie uvedených spôsobov:
• v hotovosti pri osobnom odbere na Kontaktnej adrese Predávajúceho (osobný odber je možný len po predchádzajúcej dohode s Predávajúcim)
• v hotovosti pri zasielaní tovaru na dobierku
• bankovým prevodom na účet Predávajúceho č .: SK1711000000002624180192
vedeného v Tatra Banke as (ďalej len "Účet Distribútora")
Prípadné ďalšie platby Kupujúceho v súvislosti s vyššie uvedenými spôsobmi
úhrady ceny tovaru sú uvedené vo webovom rozhraní obchodu, v
objednávke a budú uvedené v prijatí objednávky.
 
4.3. Spôsob platby uvedie Kupujúci v objednávke (kde budú uvedené aj prípadne
ďalšie platby v súvislosti so zvoleným spôsobom platby).
 
4.4. Platba za tovar je možná v iba v eurách (EURO).
 
4.5. Predávajúci nepožaduje spravidla zálohu na kúpnu cenu tovaru, alebo obdobnú
platbu. V odôvodnených prípadoch (predovšetkým u objednávok s celkovou
cenou nad 200,- EURO) tak môže urobiť. Predávajúci je oprávnený požadovať
uhradenie celej ceny tovaru pred jeho odoslaním alebo odovzdaním Kupujúcemu
(§ 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije).
 
4.6. V prípade platby v hotovosti, alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena
splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena
splatná do troch (3) pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 
4.7. V prípade bezhotovostnej platby je Kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru
spoločne s uvedením variabilného symbolu platby - čísla objednávky. V
prípade bezhotovostnej platby je záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu
splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
 
4.8. Ak Kupujúci, ktorý zvolil bezhotovostný spôsob platby, nesplní svoj
záväzok zaplatiť kúpnu cenu tovaru v lehote splatnosti, predávajúci ho vyzve k
plnenie. Kupujúci je povinný nahradiť Predávajúcemu náklady spojené s týmto úkonom.
 
4.9. Ak je to v obchodnom styku obvyklé, alebo ak je tak ustanovené všeobecne
záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb
vykonávaných na základe kúpnej zmluvy Kupujúcemu daňový doklad - faktúru.
Daňový doklad - faktúru vystaví Predávajúci Kupujúcemu po uhradení kúpnej
ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu Kupujúceho.
 
4.10. Tovar, ktorý je skladom, predávajúci v prípade platby na dobierku, alebo pri
osobnom prevzatí tovaru expeduje spravidla do siedmich (7) pracovných dní od
prijatia objednávky. Pri platbe prevodom na účet Predávajúci tovar skladom
expeduje spravidla do siedmich (7) pracovných dní od pripísania príslušnej sumy
na svoj účet. Čiastočné dodania objednaného tovaru je prípustné za
predpokladu, že nebol dohodnutý opak.
 
4.11. Tovar, ktorý nie je skladom, predávajúci expeduje, akonáhle je to možné. O
presnom dátume je Kupujúci vopred informovaný. V prípade, že tovar z
objektívnych príčin (tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať do SR,
výrazne sa zvýšila jeho cena, alebo náklady na dodanie) nie je možné za
pôvodných podmienok dodať, alebo sa plnenie stane objektívne nemožným,
alebo ak nemá Kupujúci vyrovnané všetky záväzky voči Predávajúcemu
splatné ku dňu vystavenia objednávky, má Predávajúci právo odstúpiť od kúpnej
zmluvy. O odstúpení od kúpnej zmluvy bude Kupujúceho bezodkladne
informovať. V prípade, že Kupujúci už úplne, alebo čiastočne uhradil kúpnu cenu,
bude mu prijatá čiastka vrátená bezhotovostne na účet oznámený mu pre tento
účel Kupujúcim, alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu
kúpnej ceny (ak Kupujúci žiadny do troch (3) dní od odstúpenia Predávajúcemu
 
neoznámi), a to do piatich (5) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 
4.12. Spôsoby dodania tovaru sú uvedené vo webovom rozhraní obchodu. Konkrétny spôsob dodania tovaru bude zvolený Kupujúcim v objednávke a otvrdený Predávajúcim v prijatí objednávky.
 
4.13. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené vo webovom rozhraní obchodu, budú uvedené v objednávke Kupujúceho a v prijatí objednávky zo strany Predávajúceho.
 

4.14. V prípade, že Kupujúci tovar neprevezme ani neodstúpi od kúpnej zmluvy v súlade s týmito obchodnými podmienkami, má predávajúci nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením (za uskladnenie u Predávajúceho za každý deň omeškania vo výške max. 4, - EURO, maximálne však celkom 25, - EURO alebo do výšky kúpnej ceny, ak je nižšia než 25,  - EURO), ako aj ďalších nákladov, ktoré Predávajúcemu z dôvodu neprevzatia tovaru Kupujúcim vzniknú, a ďalej má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. 

4.15. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane, alebo iným ako dohodnutým spôsobom, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s takýmto doručovaním.
 
4.16. Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamih
doručenie tovaru Kupujúcemu v súlade s kúpnou zmluvou. Bezdôvodné
odmietnutia tovaru Kupujúcim sa nepovažuje za nesplnenie povinnosti dodať tovar
zo strany Predávajúceho. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať
neporušenosť obalu tovaru a prípadné závady bezodkladne oznámiť prepravcovi a
Predávajúcemu. Odmietnutie prevziať zásielku z dôvodu poškodeného obalu sa
nepovažuje za bezdôvodné odmietnutie tovaru. Podpisom dodacieho listu
Kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky náležitosti a berie na
vedomie, že reklamácia tovaru z dôvodu porušenia obalu zásielky už nie je možná.
 
4.17. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za
tovar (vrátane nákladov na balenie a dodanie), nie však skôr, ako tovar
prevezme. Zodpovednosť za náhodné zhoršenie, poškodenie či stratu tovaru
prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia tovaru, alebo okamihom, kedy mal
Kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil
(tj. spravidla, keď je tovar pre neho pripravený k prevzatiu).
 
5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
 
5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka
nemožno mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol
upravený podľa priania spotrebiteľa, alebo pre jeho osobu.
 
5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v ods. 5.1 alebo o iný obdobný prípad, keď nemožno
od kúpnej zmluvy odstúpiť, má Kupujúci v súlade s ustanovením § 1829
ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do
štrnástich dní od prevzatia tovaru. Ak to webové rozhranie umožňuje, môže
Kupujúci využiť pre oznámenia odstúpenie od zmluvy formulár poskytovaný
Predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže Kupujúci zaslať na
Kontaktnú adresu Predávajúceho, alebo na kontaktný e-mail Distribútora.
 
5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa ods. 5.2 týchto obchodných
podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť Predávajúcemu
vrátený (inak ako na dobierku, ktorú Predávajúci nepreberá) do štrnástich (14)
dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy na Kontaktnú adresu, alebo do sídla či
miesta podnikania Predávajúceho. Tovar musí byť Predávajúcemu vrátený
nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a, ak je to možné, v pôvodnom obale.
 
5.4. Kupujúci spolu s vráteným tovarom priloží kópiu dodacieho listu a faktúry, ak bola
vystavená, a ďalej písomné vyjadrenie o odstúpenie od kúpnej zmluvy a
zvolenom spôsobe vrátenia peňazí (prevod na účet, osobné prevzatie hotovosti,
alebo poštová poukážka či inak). Vyjadrenie takisto musí obsahovať kontaktnú
adresu, telefón a elektronickú adresu Kupujúceho.
 
5.5. V lehote desiatich (10) dní od vrátenia tovaru Kupujúcim podľa ods. 5.3 obchodných
podmienok je Predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru,
najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný
alebo čiastočne spotrebovaný.
 
5.6. Predávajúci vráti Kupujúcemu peňažné prostriedky (vrátane nákladov na dodanie),
ktoré od neho na základe kúpnej zmluvy prijal. Predávajúci peniaze vráti do
štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy Kupujúcim, a to (i) rovnakým
spôsobom, akým ich od Kupujúceho prijal, alebo (ii) spôsobom, aký Kupujúci
požadoval, (iii) prípadne zaslaním na účet, z ktorého boli prostriedky
poukázané na úhradu kúpnej ceny (ak Kupujúci neoznámi inak do desať (10) dní od
odstúpenia od Kúpnej zmluvy Predávajúcemu), s čím Kupujúci týmto vyslovuje svoj
súhlas za podmienky, že mu týmto spôsobom nevzniknú žiadne ďalšie
náklady. Ak odstúpi Kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný
vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, než mu Kupujúci tovar vráti
alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal.
 
5.7. Ak Kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý
Predávajúci ponúka, vráti predávajúci Kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo
výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
 
5.8. Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený Kupujúcim bude
poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká Predávajúcemu voči
Kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej. Nárok na úhradu
vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku
Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru.
 
5.9. Pri zasielaní je Kupujúci povinný tovar zabaliť do vhodného obalu tak, aby
nedošlo k jeho poškodeniu, alebo zničeniu. Za tovar podstatne poškodený či
zničený pri preprave v dôsledku použitia nevhodného obalu nemožno vrátiť kúpnu
cenu a náklady na dodanie tovaru.
 
5.10. Náklady spojené s vrátením tovaru Predávajúcemu v prípade odstúpenia od
kúpnej zmluvy Kupujúcim hradí Kupujúci, a to aj pokiaľ nemôže byť tovar
navrátený pre svoju povahu poštou. Predávajúci je oprávnený započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s navrátením tovar odrátaním z kúpnej ceny a náklady na dodanie tovaru, ktoré majú byť Kupujúcemu vrátené.
 
5.11. Do doby prevzatia tovaru Kupujúcim je Predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej
zmluvy odstúpiť. V prípade, že Kupujúci už zaplatil kúpnu cenu tovaru, vráti
Predávajúci Kupujúcemu kúpnu cenu bezhotovostne na účet oznámený mu pre
tento účel Kupujúcim alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na
úhradu kúpnej ceny (ak Kupujúci Predávajúcemu do piatich (5) dní neoznámi iný spôsob platby).
 
5.12. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý darček, je príslušná darovacia zmluva
uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej
zmluvy ktoroukoľvek stranou, stráca darovacia zmluva účinnosti a Kupujúci je
povinný spolu s tovarom vrátiť aj poskytnutý darček.
 
6. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
 
6.1. Práva Kupujúceho z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými
predpismy (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 Občianskeho zákonníka).
 
6.2. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä
Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že v čase, keď Kupujúci tovar prevzal:
• má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také
vlastnosti, ktoré predávajúci, alebo výrobca opísal, alebo ktoré Kupujúci
očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
• je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
• tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 
6.3. Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odseku obchodných podmienok a
záruka za akosť sa nepoužijú pri tovare predávaného za nižšiu cenu za vadu, pre
ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho
obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcej miere používania,
alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí Kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

6.4. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich (6) mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.
 
6.5. Práva z chybného plnenia, vrátane záručnej zodpovednosti, uplatňuje Kupujúci u
Predávajúceho na Kontaktnej adrese Predávajúceho (ďalšie spôsoby uplatnenia
vád podľa reklamačného poriadku nie sú týmto akokoľvek obmedzené). Za okamih
uplatnenie reklamácie sa považuje okamih, kedy Predávajúci dostal od Kupujúceho reklamovaný tovar.
 

6.6. REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamačný poriadok je umiestnený v samostatnej ponuke v menu E- shopu.
 

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1. Ochrana osobných údajov Kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná
zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
 
7.2. Predávajúci prehlasuje, že je platne registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov.
 
7.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním týchto svojich osobných
údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska a doručovacia a fakturačná adresa,
ak sa odlišuje od adresy bydliska, identifikačné číslo a daňové identifikačné
číslo, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo, prípadne ďalších osobných
údajov, ktoré uvedie v objednávke, alebo pri registrácii používateľského účtu (ďalej
spoločne všetko tiež len ako "osobné údaje"), a to až do doby jeho
písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

7.4. Spracovanie osobných údajov Kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa.
 
7.5. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu
vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Kupujúci prehlasuje, že bol
poučený o tom, že osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti
Kupujúceho odstrániť z databázy. Osobné údaje Kupujúceho sú plne
zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje Kupujúceho Predávajúci neodovzdáva
žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia a osoby podieľajúce sa
na dodaní tovaru Kupujúcemu, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané
v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru.
 
7.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú
spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom, alebo v
tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 
7.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o
skutočnosti, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
 
7.8. V prípade, že by sa Kupujúci domnieval, že predávajúci, alebo spracovateľ
vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou
súkromného a osobného života Kupujúceho, alebo v rozpore so zákonom,
najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
• požiadať Predávajúceho, alebo spracovateľa o vysvetlenie,
• požadovať, aby predávajúci, alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.
 
7.9. Ak požiada Kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu
Predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie
informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu
náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.
 
7.10. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami
alebo závodom Predávajúceho na elektronickú adresu Kupujúceho. Kupujúci
ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení Predávajúceho. Súhlasy podľa
oboch predchádzajúcich viet môže Kupujúci kedykoľvek odvolať.
7.11. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov (//www.uoou.cz/).
 
7.12. Webové rozhranie môže využívať technické informácie získané pomocou
súboru cookies. Užívanie cookies možno zakázať nastavením internetového
prehliadača. Ak je využívanie súborov cookies zakázané, nemusí byť webové
rozhranie zobrazované v plnej miere. Pomocou súborov cookies nemožno získať žiadne osobné údaje.
 

8. DORUČOVANIE

8.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou
zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to
elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom
prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu je
doručovaná na adresu elektronickej pošty uvedenej v jeho užívateľskom účte,
alebo v objednávke, alebo v rámci komunikácie medzi stranami.
 
8.2. Správa je doručená:
• v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na
server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže
byť zabezpečená certifikátom,
• v prípade doručovania osobne, alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových
služieb prevzatím zásielky adresátom,
• v prípade doručovania osobne, alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových
služieb tiež odmietnutím prevzatia zásielky, ak odoprie adresát (poprípade osoba
oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať,
• v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb
uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a danie výzvy adresátovi na
prevzatie uloženej zásielky, ak dôjde k uložení zásielky u prevádzkovateľa poštových
služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.
 
9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 
9.1. Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky, alebo právny vzťah založený
kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah
sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z
všeobecne záväzných právnych predpisov iných štátov, ktoré poskytujú spotrebiteľovi vyššiu mieru ochrany.
 
9.2. V prípade, že niektoré ustanovenia obchodných podmienok sú neplatné,
neúčinné, alebo nepoužiteľné (alebo sa takým stane), použije sa namiesto neho
ustanovenie, ktoré sa svojím zmyslom najviac blíži neplatnému, neúčinnému
alebo nepoužiteľnému ustanoveniu. Neplatnosťou, neefektívnosťou, alebo
nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných
ustanovení. Meniť či dopĺňať kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok) možno len písomnou formou.
 
9.3. V otázkach neupravených kúpnou zmluvou (vrátane objednávky a jej prijatia)
a obchodnými podmienkami (či prípadne komunikáciou medzi stranami) sa právny
vzťah riadi podmienkami uvedenými vo webovom rozhraní. Informácie o
jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu kúpnej zmluvy sú
zrejmé z webového rozhrania.
 
9.4. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou
zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to
elektronickou poštou, osobne, alebo doporučene prostredníctvom
prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu je
doručovaná na adresu elektronickej pošty uvedenej v jeho užívateľskom účte,
alebo v objednávke, alebo v rámci komunikácie medzi stranami.

9.5. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia
a činnosť Predávajúceho nepodlieha inému povoľovaniu. Živnostenskú
kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Kontrolu
dodržiavania právnych predpisov týkajúcich sa technických požiadaviek na tovar a
bezpečnosť tovaru vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (//www.soi.sk/).
Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva aj kontrolu dodržiavania predpisov na
ochranu spotrebiteľa. Práva spotrebiteľov obhajuje aj ich záujmové združenia a iné subjekty na ich ochranu.

9.6. Prípadné sťažnosti vybavuje Predávajúci prostredníctvom Kontaktného e-mailu,
alebo sa môže Kupujúci obracať na v predchádzajúcom odseku vypočítané
subjekty. Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy
správania ani žiadne také dobrovoľne nedodržiava (v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka).

9.7. Obsah webových stránok Predávajúceho, všetky na nich publikované materiály (texty, fotografie, obrázky, logá a ďalšie) sú chránené autorským zákonom. Produkty a služby, ktoré sú na webových stránkach www.cyklospeciality.sk uvedené, informácie o nich a ich vyobrazenie môžu byť chránené daľšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov. Akákoľvek časť webových stránok spoločnosti (zvlášť popisy a vyobrazenia predávaných produktov, popis nákupu a rozdelenie kategórií a parametrov) nesmie byť skopírovaná elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia držiteľa autorských práv.
 
Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 15.2.2017

 

Prehľad možných spôsobov doručenia zásielok a ich ceny pre:
Kuriérska služba do 25 kg
10 €
Kuriérska služba do 10 kg
5 €
Osobné vyzdvihnutie na predajni Bratislava *

Prebratie tovaru si dohodnite na t.č. 0948 975 175

0 €
Osobné vyzdvihnutie na predajni Košice *

Prebratie tovaru si dohodnite na t.č. 0948 035 915

0 €
Osobné vyzdvihnutie na predajni Senec *
0 €

* Pre zásielky nad 111 € (s DPH) je doprava pre tento spôsob doručenia zdarma.

Prehľad možných spôsobov platby a ich ceny:
Prevodom z účtu SK

účet na prevod EUR zo Slovenska IBAN SK1711000000002624180192 č.u. 2624180192/1100 Tatrabanka, a.s.

0 €
Dobierka Slovensko

Tovar, ktorý je skladom doručujeme do 24 hodín od Expedície kuriérskom službou

2 €
V hotovosti pri os. vyzdvihnutí
0 €
TATRAPAY (Slovensko)
0 €

Pre odber týchto informácií (cca 1x do mesiaca) vyplňte prosím nižšie Váš e-mail. Ako poďakovanie za Váš záujem Vám pošleme

Zľavový kupón - 3 %

na Váš jednorázový nákup v e-shopu!

  • Zadaním e-mailu potvrdzujem zaradenie do zasielanie noviniek.